CompanyEngArchiveEngpayNofeeContactEng

Slider-Bicycle-English
1Aeng
Slide-car-English
Slide-Medical-English

Ατύχημα απο κλαρκ: τροχαίο η εργατικό ατυχημα;

clarkΤο ατύχημα έλαβε χώρα στην Πρέβεζα με αποτέλεσμα τον θάνατο ενος λιμενεργάτη. Το κλαρκ μετέφερε σε παρακείμενο χώρο δέματα ξυλείας που απέθετε ένας γερανός εκφορτωνοντας τα απο ενα πλοίο. Προσπαθώντας να αποσπάσει το επάνω απο δύο δέματα ενήργησε κίνηση προς τα εμπρός και από εσφαλμένο χειρισμό χτύπησε με τις άκρες του το επάνω δέμα, το έσπρωξε, με αποτέλεσμα αυτό να καταπέσει και να καταπλακώσει έναν άτυχο λιμενεργάτη που εργαζόταν στην εκφόρτωση των δεμάτων.
Ενώ το Εφετείο είχε δεχτεί οτι το ατυχημα ήταν τροχαίο (προϋποθέσεις του άρθρου681 Κ.Πολ.Δ ( ζημιά απο αυτοκινητο, διάφορα απο σύμβαση ασφάλισης αυτοκινητου)ο Άρειος Πάγος έκρινε οτι η χρήση του κλαρκ ειναι ως εργαλείου, αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου και παρέπεμψε την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συγκροτημένο απο άλλους δικαστές.

 

Ατύχημα προκληθέν από ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)

Απόφ.ΑΠ 504/2012

Προεδρεύων : Σπυρίδων Ζιάκας (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Χαράλαμπου Ζώη)

Εισηγητής : Μιλτιάδης Σπυρόπουλος

Μέλη : Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου,Παναγιώτης Ρουμπής - Βασίλειος Λαμπρόπουλος

Δικηγόροι : Ιωάννης Αρνέλλος - Ιωάννης Μπαλασούλης –Γεώργιος Κουτσούπιας

Σχόλια –Παρατηρήσεις

1.1)βλ. σχετικώς και ΑΠ 492/2012 ΕΣυγκΔ2012/299 (και τας υπ΄αυτή σχόλια – παρατηρήσεις και σχετική νομολογία).Απόφ.ΑΠ504/2012

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ.1, 297 και 299 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται,σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ.1 του ιδίου Κώδικα και στη διαδικασία της δίκης για αναίρεση, προκύπτει ότι παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αναίρεσης μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και με προφορική δήλωσή του, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υπόθεσης, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει κατάργηση της δίκης.Επομένως, η παραίτηση της αναιρεσείουσας (ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ) από το δικόγραφο της υπό κρίση αναίρεσης, ως προς τον έκτο αναιρεσίβλητο (Β. Γ. του Α.), που έγινε με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης και καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, είναι νόμιμη και επιφέρει την κατάργηση της δίκης, ως προς τον ως άνω έκτο αναιρεσίβλητο.

Κατά το άρθρο 2παρ. 1 του ν. 489/1976 "ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί μέσα στην Ελλάδα επί οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος", κατά δε το άρθρο 5 παρ. 1 του ίδιου νόμου "επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3, απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτου στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 ασφαλιστική κάλυψη", ενώ, κατά το άρθρο 10παρ. 1 του ίδιου νόμου, "το πρόσωπο που ζημιώθηκε, έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής, ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή". Εξάλλου, κατά το άρθρο 4 του ν. ΓπΝ/1911, "δια πάσαν υπό του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργίαν του ζημίαν προς τρίτους ενέχεται εις αποζημιώσεις ο τε οδηγός και ο κατά το άρθρο 2 κάτοχος". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη θεμελίωση ευθύνης με βάση το ν. ΓπΝ/1911, καθώς και για τη θεμελίωση ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας, σε περίπτωση τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήματος, είτε με βάση τον αμέσως πιο πάνω νόμο είτε με βάση το κοινό δίκαιο (αρθρ. 914 επ. ΑΚ) βασική προϋπόθεση είναι ότι το ατύχημα προκαλείται "κατά τη λειτουργία" του αυτοκινήτου. Πάντως δεν αποτελεί ατύχημα κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου αυτό που προέρχεται από μηχάνημα,όπως είναι το περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως εργαλείου. Και αυτό γιατί η ζημία δεν συνδέεται με τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου, αφού το προέχον εδώ είναι η λειτουργία του εν λόγω μηχανήματος ως εργαλείου. (ΑΠ 1168/2007).

Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2496/19971 "Ασφαλιστική σύμβαση,τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση ...", με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενο της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του (ασφαλιστική περίπτωση), κατά δε τη διάταξη του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες, που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλήψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη, και, τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 του αυτού νόμου, όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά νόμο υποχρεωτική" ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση και πέρα από τα ασφαλιστικό ποσό, μέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς (ΑΠ 441/2010).

Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφαση του, όπως από αυτήν προκύπτει, δέχτηκε τα ακόλουθα σχετικά με τις συνθήκες του ένδικου ατυχήματος:Στις 14-6-2005 ο Χ1, σύζυγος στη ζωή της ήδη αποβιωσάσης πρώτης των εναγόντων,πατέρας της δεύτερης και του τρίτου, γιος της τετάρτης, της έκτης και του έβδομου των εναγόντων, λιμενεργάτης στο επάγγελμα και μέλος του σωματείου φορτοεκφορτωτών Λιμένα Πρέβεζας, εργαζόταν στη χερσαία ζώνη φορτοεκφόρτωσης του εμπορικού λιμανιού της Πρέβεζας. Μαζί με άλλους συναδέλφους του, μέλη του ιδίου σωματείου, ξεφόρτωναν δέματα ξυλείας από το πλοίο ___, που ήταν αγκυροβολημένο στον προβλήτα του λιμανιού. Στον ίδιο χώρο υπήρχε και ένας γερανός του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. Ο γερανός αυτός κατέβαζε με συρματόσκοινα τα δέματα ξυλείας από το πλοίο και τα εναπόθετε στην προκυμαία. Ο Χ1 μαζί με τους Χ2 και Χ3, έλυναν τα συρματόσχοινα και ακολούθως ο πρώτος των εναγομένων Ψ1 οδηγώντας το αυτοκινούμενο, περονοφόρο, ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ), με αριθμό πλαισίου..., μετέφερε τα δέματα σε παρακείμενο αποθηκευτικό χώρο. Το εν λόγω όχημα ανήκε κατά κυριότητα στο Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας και είχε παραχωρηθεί κατά χρήση στο σωματείο αντί ανταλλάγματος.

Η παραχώρηση αυτή δεν τελέσθηκε σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου που είναι ν.π.δ.δ. ή εξαιτίας της, αλλά ανάγεται, στην αξιοποίηση της ιδιωτικής του περιουσίας. Δεν έγινε δηλαδή για την εξυπηρέτηση κάποιου δημοσίου σκοπού, αλλά για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του σωματείου από συμβάσεις μεταξύ αυτού και ιδιωτών εντολέων για την εκφόρτωση πλοίων. Το εν λόγω όχημα είχε ασφαλιστεί από το Λιμενικό Ταμείο για την έναντι τρίτων εξ ατυχημάτων εκ της κυκλοφορίας του και εκ της λειτουργίας του ως εργαλείου αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και του οδηγού - χειριστή του στην τρίτη εναγόμενη και παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία. Την ως άνω ημέρα και περί ώρα 9:15' ο ανωτέρω γερανός απέθεσε στην προκυμαία ένα φορτίο, αποτελούμενο από δύο δέματα ξυλείας στοιβαγμένης επάνω σε παλέτες. Τα δέματα αυτά διαχωρίζονταν μεταξύ τους με δύο εγκάρσιες δοκίδες (τάκους). Ο Χ1προσέγγισε το φορτίο και προσπάθησε να απελευθερώσει το ένα από τα συρματόσχοινα του γερανού, που είχε αγκιστρωθεί στο φορτίο. Ο πρώτος εναγόμενος προκειμένου να αποσπάσει το επάνω από τα δύο δέματα για να το μεταφέρει στο χώρο αποθήκευσης ενήργησε κίνηση προς τα εμπρός του περονοφόρου οχήματος και χωρίς να περιμένει την απαγκίστρωση του φορτίου και την απομάκρυνση του Χ1προσπάθησε να εισαγάγει τις περόνες στο διάκενο ανάμεσα στα δύο δέματα. Από εσφαλμένο όμως χειρισμό κτύπησε με τις άκρες τους το επάνω από τα δύο δέματα και το έσπρωξε με αποτέλεσμα να καταπέσει αυτό και να καταπλακώσει τον Χ1.

Ειδικότερα ο ανωτέρω από την πτώση επάνω του του δέματος της ξυλείας βάρους δύο τόνων υπέστη βαρύτατες κακώσεις και πιο συγκεκριμένα καθολικά διπολικά κατάγματα δεξιού ημιθωρακίου, κάταγμα σώματος του Θ3 σπονδύλου, πολλαπλές θλάσεις πνευμόνων,θλάσεις τοιχωμάτων δεξιού κόλπου και προσθέτου τοιχώματος αριστερής κοιλίας της καρδιάς, από τις οποίες ως μόνη ενεργό αιτία επήλθε ο θάνατός του στις28-6-2005 (βλ. ιδία τη μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. 2232/4-7-2005ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας - νεκροτομής του ιατροδικαστή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θ. Β.).

Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά το παραπάνω ατύχημα με τις περιγραφόμενες συνθήκες, που έγινε κατά τη διάρκεια εργασίας του θανόντα, οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) α) των δύο πρώτων των εναγομένων. Συγκεκριμένα: Α) ο πρώτος εναγόμενος οδηγούσε - χειριζόταν το ως άνω περονοφόρο όχημα (κλαρκ)χωρίς αυτός να κατέχει άδεια χειριστή μηχανοδηγού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1του π.δ. 31/1990. Επί πλέον από αμέλεια του και συγκεκριμένα έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις στην προσπάθεια του να προβεί στη διενέργεια των απαιτούμενων ελιγμών για να μεταφέρει, όπως προαναφέρθηκε, τα δέματα ξυλείας, αφενός μεν παρέλειψε να ζητήσει, όπως όφειλε κατά το άρθρο 64του π.δ. 1073/1981 από τον βάσει του Κανονισμού Εργασίας λιμενεργατών - φορτοεκφορτωτών Πρέβεζας υπεύθυνο εποπτείας και ασφάλειας, Πρόεδρο του σωματείου (δεύτερο εναγόμενο) τον ορισμό έμπειρου προσώπου, που θα τον καθοδηγούσε και θα κατηύθυνε με σήματα τους χειρισμούς και δεν διέκοψε την κίνησή του, ελλείψει τέτοιου προσώπου, με συνέπεια να μην αντιληφθεί τη θέση του Γ. δίπλα στο φορτίο και να προκαλέσει τελικά την καταπλάκωσή του, αφετέρου από κακό χειρισμό δεν τοποθέτησε με ακρίβεια τις περόνες στο διάκενο μεταξύ των δύο δεμάτων ξυλείας,αλλά αντίθετα ώθησε το ένα από αυτά (που βρισκόταν επάνω στο άλλο) με αποτέλεσμα να προκαλέσει την πτώση του επάνω στον Χ1. Αντίθετα αποδείχθηκε ότι αν ενεργούσε με τους ενδεδειγμένους χειρισμούς θα πραγματοποιούσε την εκφόρτωση με ασφάλεια και θα αποφευγόταν η επέλευση του εν λόγω ατυχήματος και ο εντεύθεν θανάσιμος τραυματισμός του Χ1. Περαιτέρω, από την εκτίμηση των προαναφερομένων αποδεικτικών μέσων αποδείχθηκε ότι το ατύχημα έλαβε χώρα κατά την ώρα που το κλαρκ εκινείτο οδηγούμενο από τον πρώτο εναγόμενο.

Συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 681 Κ.Πολ..Δ (ζημιά από αυτοκίνητο,διαφορά από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου) κ.λ.π. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο, το οποίο ακολούθως δέχτηκε ότι οι συγγενείς του θανόντος, συνεπεία του ένδικου ατυχήματος Χ1, έχουν ευθεία από τη σύμβαση ασφαλίσεως αξίωση έναντι της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρείας, την οποία και υποχρέωσε να καταβάλει σ'αυτούς ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση χρηματικά ποσά, παραβίασε τις προαναφερόμενες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, ενόψει του ότι, σύμφωνα με τις ως άνω παραδοχές, το περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν εκινείτο ως αυτοκίνητο στη χερσαία ζώνη φορτοεκφορτώσεως του Λιμένα Πρέβεζας, δηλαδή δεν μετέφερε δέματα ξυλείας από το πλοίο για να τα εναποθέσει στην προκυμαία, αλλά λειτουργούσε ως εργαλείο αφού κατά τον ως άνω χρόνο ο οδηγός του επιχειρούσε να ανυψώσει με τις περόνες του κάποιο από τα δέματα ξυλείας που είχε κατεβάσει από το πλοίο ο γερανός και το οποίο εν συνεχεία θα μετέφερε στην προκυμαία.Επομένως, ο πρώτος από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. λόγος αναιρέσεως,με τον οποίο αποδίδεται στο Εφετείο η σχετική πλημμέλεια, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος.

Κατ' ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, πρέπει να καταργηθεί η δίκη, ως προς τον έκτο αναιρεσίβλητο(___, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς την αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρεία, να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση από άλλους δικαστές (άρθρο 580παρ.3 ΚΠολΔ) και να καταδικαστούν οι πέντε πρώτοι αναιρεσίβλητοι, που ηττώνται,στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αναιρεσείουσας (άρθρα 176 και 183ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταργεί τη δίκη ως προς τον έκτο αναιρεσίβλητο (____)

Αναιρεί την 414/2009 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, ως προς την αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρεία "Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ".

Παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές. Και

Καταδικάζει τους πέντε πρώτους αναιρεσιβλήτους στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αναιρεσείουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Κρίθηκε.

CONTACT FORM

Joomla forms builder by JoomlaShine

Traffic accident compensation: €900K in First Instance, €340K in the Court of Appeal

14-05-2020

The Single Member Court of Appeal of Patras found the Municipality of Patras solely responsible for the accident that occurred on June 15, 2016, during which a twenty-five-year-old student was...

Car crash: confirm who the driver was.

04-01-2019

The definition of who was ultimately the driver in a car is not always clear. There are cases where the driver is ejected out of the vehicle and the co-driver...

Accident Injury Claims: the multi-vehicle case

06-11-2017

  Almost one-third of car accidents in the US involve multi-vehicle accidents, otherwise referred as multi-vehicle collisions or pile-ups. This may involve cars, trucks, motorcycles, travel trailers all crashing into each other...

Accidents at work: when the employee reimburses employer!

15-07-2016

Two Greek Supreme Court decisions create legal precedents and recognize shared responsibility to an employee and provided the option to compensate the employer for damages caused due to an accident...

Non-material damage vs. Pain and suffering in Greece

30-10-2015

Non-material damage or Moral damage or Non material Harm and Pain and suffering or Mental anguish or Mental Distress or Pretium Doloris are concepts that are often confused.Although they have...

Compensation from Insurance Guarantee Fund

03-08-2015

It seems that the plenum of the Supreme Court will eventually determine the amount of damages granted to the relatives of victims of uninsured cars. This compensation is provided by...

Lack of helmet. Contributory negligence?

09-05-2015

In several decisions the Greek courts have refused to attribute co liability ( therefore reducing the compensation to be paid) to the motorcycle passenger who rode without wearing a helmet...

Taxation of compensation from car accident

27-04-2015

The compensation stipulated by a court or agreed out-of-court consists of many different amounts associated with different causes. There are frequently asked questions about what really applies and in this...

Motorcycle accident and co-liability

19-04-2015

A main theme in claiming damages from a traffic accident is the attribution of co-liability to another part. The "ideal" case where it is totally clear whose fault it is...

Tires: Burst – Vehicle Diversion

09-04-2015

The jurisprudence of the Greek Courts has held that the burst of a tyre which results in a car getting out of of its normal course does not constitute a...

Traffic accident with vehicle not clearly uninsured.

04-03-2015

There are traffic accidents involving a vehicle for which there is documented disagreement between the insurance and the owner whether there is valid insurance coverage or not. The insurance could...

Co-responsible the co-driver if aware that the driver is drunk

05-02-2015

By 30% in the case of a traffic accidentThe co-driver who knows that a driver is drunk and nevertheless accepts to board, shares the responsibility by 30% in the case...

Traffic Accidents in Greece with Uninsured, Stolen or Hit & Run drivers.

26-12-2014

It can be traumatic enough to be involved in a Road Accident but if the person at fault for the accident turns out not to be insured to drive the...

Reconstructing a Pedestrian-Car Accident

03-12-2014

The July 2014 issue of Plaintiff Magazine discussed the usual evidence and injury issues related to pedestrian-car accidents. The article brings to light the litigation stages at which an expert...

Fewer deaths from traffic accidents in 2014.

03-12-2014

Greece has the highest percentage of traffic accidents in Europe. Although fewer than 600 people are estimated to have lost their lives in traffic accidents in Greece in 2014, a...

Compensation 550,000 for accident due to illegal outdoor advertising sign

27-11-2014

Fine of 550,000 euro to be paid by the Greek StateSupreme Court did justice to the relatives of a 18 year old who died in a car which crashed due...

Επιθετική Οδήγηση

20-10-2014

Επιθετική ΟδήγησηΑπερίσκεπτη οδήγηση είναι όταν κάποιος οδηγεί χωρις να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, με εσκεμμένη αδιαφορία για την ασφάλεια και με πλήρη γνώση ότι αυτός ο τρόπος οδήγησης μπορεί να...

Τα τροχαία μας κοστίζουν 3 δισ. ευρώ ετησίως!

17-10-2014

Σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμά το ετήσιο κοινωνικοοικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο οποίος με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Όπως σημειώνει...

Guild in crash during overtaking.

17-10-2014

Each case is unique and the experts that will called upon to express their opinion on the events will play a major role. In a case of a motorcycle that was...

Ποιοί από την οικογένεια δικαιούνται αποζημίωση.

14-10-2014

Σε περιπτωση θανάτου ο νόμος ορίζει μέσω του άρθρου 932, εδάφιο 3 του Αστικού Κώδικα ότι η οικογένεια του θύματος μπορεί να λάβει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Τι ισχύει όμως...

Monetary limit of liability of the insurance.

14-10-2014

Many victims of accidents wonder what is the monetary limit of liability of the insurance of the vehicle that caused their injury. In principle the responsibility of the insurance is...

Traffic accident abroad. In which court will you turn to?

14-10-2014

Increasingly many Greeks are traveling abroad with their cars. It is not unlikely for a traffic accident to happen in these trips. Amicable settlement covers several cases of damage. But in...

Τροχαίο από οδηγό με δίπλωμα που έληξε.

14-10-2014

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που σας χτυπήσει όχημα του οποίου ο οδηγός δεν έχει ανανεώσει την ισχύ του διπλώματος του; Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάποιος ειδικός θα πρέπει να...

Oil on the road. Responsibility of the Greek State?

13-10-2014

The State and its institutions are indeed responsible for warning of oils on the road as well as undertaking the necessary steps to regulate traffic and cleaning. If necessary, they...

Τροχαίο ατύχημα σε περιοχή έργων.

13-10-2014

Η σήμανση των οδών κατα την διάρκεια των έργων ειναι πολύ σημαντική. Ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας που η ορατότητα ειναι περιορισμένη. Η υπεύθυνη εταιρεία για τη εκτέλεση των...

 


slog3
slogan2

Search