CompanyEngArchiveEngpayNofeeContactEng

Slider-Bicycle-English
1Aeng
Slide-car-English
Slide-Medical-English

Συνυπαιτιότητα αν σας χτυπήσουν και έχετε πιεί;

breathalyse

Η μέθη ειναι μια ουσιαστική παράβαση του Κώδικα Οδικης Κυκλοφοριας και είναι η αιτία για πολλές άδικες απώλειες ζωής και τραυματισμούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγεται ο συνδυασμός της οδήγησης και της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Κάθε περίπτωση ειναι μοναδική και για αυτό η συνεισφορά των εμπειρογνομόμων είναι πολύ σημαντική.

Όμως στην περίπτωση που η πρόσκρουση από ένα όχημα που δεν άφηνε περιθώρια ελιγμών, όπως για παράδειγμα η παραβίαση ενος σηματοδότη και το γεγονός ότι ο οδηγός, αν και υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγούσε μέσα στα όρια που επέβαλαν οι κυκλοφοριακές συνθήκες σήμαινε οτι δεν ήταν συνυπεύθυνος για το ατυχημα.

Η παρακάτω περίπτωση το περιγράφει αναλυτικά:

 

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων - Παραβίαση Ερυθρού Σηματοδότη

Αποκλειστική υπαιτιότητα του με αυξημένη ταχύτητα κινουμένου, ο οποίος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα πλαγιομετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα. Από τη ανωτέρω σύγκρουση επήλθε ο θάνατος του ανυπαίτιου οδηγού.

1-Μέθη Οδηγού (1,40 ο/οο) ασχετη με την πρόκληση του ατυχήματος - Έλλειψη αιτιώδους συναφείας

Η περιεκτικότητα οινοπνεύματος στο αίμα του θανόντος οδηγού σε ποσοστό 1,40 ο/οο κρίθηκε ότι δεν άσκησε καμμιά επίδραση στην οδήγηση και στην δυνατότητα αντιδράσεως του,(έστω και αν παρέβη διάταξη του ΚΟΚ), αφού εμβολίσθηκε από το όχημα που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια αντίδρασης από αυτόν.

2-Ζώνη Ασφαλείας & Έλλειψη - Ένσταση Συνυπαιτιότητας εξ ΑΚ 300 - Απορριπτέα ελλείψει αιτιώδους συναφείας λόγω σφοδρότητας της σύγκρουσης

Κρίθηκε ότι δεν θα αποφεύγετο ο θανάσιμος τραυματισμός του θανόντος οδηγού, λόγω του τρόπο που επισυνέβη το ατύχημα, δηλαδή λόγω του εμβολισμού του παθόντος από τον εναγόμενο από την μεριά του οδηγού, και του γεγονότος ότι ο θανών δεν εκτινάχθηκε από την θέση του, ούτε κτύπησε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.

Συνεπώς δεν είχε καμμιά ουσιώδη επιρροή στην επέλευση και στην έκταση του τραυματισμού του η έλλειψη ζώνης ασφαλείας, η οποία προστατεύει κυρίως σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, όπως βεβαιώνουν και οι μάρτυρες πραγματογνώμονες. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κρίθηκε ότι το Εφετείο διέλαβε με την ανωτέρω κρίση του πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, απορριπτομένου του σχετικού λόγου αναιρέσεως, εξ άρθρ.559 αρίθμ. 19 και αρίθμ. 8 Κ.Πολ.Δ.

Απόφ. ΑΠ 779/2010
Πρόεδρος: Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Εισηγητής : Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης
Μέλη : Ελευθέριος Μάλλιος - Γεωργία Λαλούση Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Δικηγόροι : Χρήστος Ξένος - Αθανάσιος Ζαχαριάδης - Φλώρα Τριανταφύλλου

Σχόλια & Παρατηρήσεις
1) Μέθη Οδηγού - Άσχετος με την πρόκληση του ατυχήματος - Έλλειψη αιτιώδους συναφείας

Μόνο η από τον οδηγό αυτοκινήτου παραβίαση διάταξης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αρκεί για να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού για το ατύχημα, χωρίς τη διαπίστωση, ότι η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο βλαπτικό εκείνο αποτέλεσμα, όπως επίσης και μόνη η τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων, που επιβάλλει ο ΚΟΚ στους οδηγούς των οχημάτων κατά την οδήγησή τους, δεν αίρει την υποχρέωσή τους να συμπεριφέρονται και πέραν των ορίων τούτων, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για την αποτροπή ζημιογόνου γεγονότος ή τη μείωση των επιζήμιων συνεπειών.

Μέθη Οδηγού (1% ) - Άσχετος καθότι δεν συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος η ανίχνευση οινοπνεύματος στο αίμα του οδηγού του ΙΧΕ (με ποσοστό 1%), ενόψει της συνετής οδήγησής του ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και της πλήρους αδυναμίας αντίδρασής του. ΑΠ 1081/2002 ΣΕΣυγκΔ 2003/311, ΑΠ 1212/2002 ΣΕΣυγκΔ 2003/494

Αναιρείται Εφετειακή Απόφαση δια ασαφείς αιτιολογίες καθόσον δεν αναφέρεται εάν οι αναφερόμενες παραβάσεις του ΚΟΚ τελούσαν σε αιτιώδη συνάφεια με την ένδικη σύγκρουση. Συγκεκριμένα ενώ εγένετο δεκτό ότι η ευρεθείσα κατ΄ολίγον υπέρβαση του ποσοστού οινοπνεύματος στο αίμα του οδηγού ( 0,58 ο/οο ) δεν μπορεί να αγνοηθεί, δεν διευκρινίζεται εάν αυτή επέδρασε στην οδηγητική του συμπεριφορά και κατ΄ακολουθία στην επέλευση του ατυχήματος. ΑΠ 425/2006 ΣΕΣυγκΔ 2006/473, ΑΠ 940/2008 ΕΣυγκΔ 2009/222

2) Ζώνη Ασφαλείας - Έλλειψη

Η μη συμμόρφωσή του προς την άνω επιβαλλόμενη σ' αυτόν υποχρέωση, αν και δεν θεμελιώνει μόνη αυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος, αποτελεί αναμφιβόλως στοιχείο, η στάθμιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συγκεκριμένης παραλείψεως και του επελθόντος αποτελέσματος. ΑΠ 1107/2002 ΣΕΣυγκΔ 2005/581

Η παράλειψη του επιβάτη αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, να προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ. 1 και 3 και 81 παρ. 17 Ν 2696/1999 (ΚΟΚ), θεμελιώνει συντρέχον αυτού πταίσμα, εφόσον συνδέεται αιτιωδώς με τις προκληθείσες σωματικές κακώσεις του. ΑΠ 1179/2008 ΕΣυγκΔ 2008/546, ΑΠ 176/2009 ΕΣυγκΔ 2010/20, Εφ.Αθ. 1183/2003 ΣΕΣυγκΔ 2003/565, Εφ.Αθ. 3817/2009 ΕΣυγκΔ 2010/29, Εφ.Αθ. 5186/2006 ΣΕΣυγκΔ 2007/647, Μον.Πρ.Λαμ. 169/2009 ΕΣυγκΔ 2010/47

Κείμενο Απόφ. ΑΠ 779/2010

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την έννοια της περιπτώσεως με αρίθμ. 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ, ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νομίμου βάσεως, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για τη θεμελίωση του κανόνα δικαίου, που εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι όμως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων, στην ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται με σαφήνεια. Ως ζητήματα, η μη αιτιολόγηση των οποίων η με τρόπο ανεπαρκή, η αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόμιμη βάση της, νοούνται, μόνο ισχυρισμοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεμελίωση ή κατάλυση δικαιώματος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όχι, όμως, και τα απλά πραγματικά νομικά επιχειρήματα που δεν συνέχονται με την αξιολόγηση και στάθμιση των αποδείξεων, για την οποία ή έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.

Συνθήκες Ατυχήματος & Υπαιτιότητα

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το Εφετείο δέχτηκε τα ακόλουθα : "Την 6-1-2001 και ώρα 04.50 περίπου ο Ζ οδηγώντας το υπ' αριθ. ...ΙΧΕ αυτοκίνητο του που ήταν ασφαλισμένο έναντι τρίτων για την αστική ευθύνη στην ασφαλιστική εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ εκινείτο επί της δυτικής περιφερειακής οδού ... με κατεύθυνση από τον ... προς τη διασταύρωση της άνω οδού με Εθνική οδό ... στην περιοχή της .... Την ίδια ώρα ο Χ [πρώτος εναγόμενος] οδηγώντας το υπ' αριθμ. ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην ασφαλιστική εταιρία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑΖ, εκινείτο και αυτός στην άνω εθνική οδό με κατεύθυνση από ... Στη διασταύρωση των άνω οδών τα δύο ως άνω αυτοκίνητα συγκρούσθηκαν με αποτέλεσμα ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου Ζ να τραυματισθεί θανάσιμα και να υποκύψει στα τραύματα του, γιατί δέχθηκε πλαγιομετωπικό κτύπημα. Για την άνω επισυμβάσα σύγκρουση από την οποία προκλήθηκαν εκτός των σωματικών βλαβών και του θανάτου και υλικές ζημίες, ευθύνεται ο εναγόμενος οδηγός Χ. Και τούτο γιατί αυτός εκινείτο επί της άνω οδού με ταχύτητα ανωτέρα της επιτρεπομένης [90 χιλιομ.] δηλ. μεταξύ 120 και 130 χιλιομέτρων και ενώ έπρεπε να ακινητοποιήσει το όχημα του, γιατί ο σηματοδότης της πορείας του έδειχνε γιαυτόν ερυθρό φως αν και προφανώς είχε ειδοποιηθεί προς τούτο από προηγούμενο σηματοδότη που ήταν πριν από την πορεία του, εντούτοις δεν ανέκοψε την μεθ' ης έβαινε ταχύτητα και ούτε στάθμευσε αλλά συνέχισε ανεπίτρεπτα με την ίδια ταχύτητα με αποτέλεσμα να επιπέσει επί του αντιθέτως κινουμένου αυτοκινήτου του αποβιώσαντος. Πρέπει να σημειωθεί πως το ανωτέρω σημείο [διασταύρωση λαχαναγοράς] είναι πολύ επικίνδυνο, έχουν γίνει αρκετά παρόμοια θανατηφόρα ατυχήματα και γιαυτό το σκοπό, όπως είναι γνωστό και στο Δικαστήριο αλλά και στους άλλους οδηγούς που κινούνται στην άνω εθνική οδό, έχει τοποθετηθεί και ο προηγούμενος σηματοδότης που πάλλεται με κίτρινο φως όταν πρόκειται να αλλάξει ή έχει ο μετά απ' αυτόν κρίσιμος σηματοδότης ερυθρό φως, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Αντίθετα με τα ίδια ως άνω περιστατικά αποδείχθηκε ότι ο αποβιώσας οδηγός εκινείτο με το αυτοκίνητο του με ταχύτητα 40-50 χιλιομέτρων, οι σηματοδότες γι αυτόν είχαν πράσινο φως και συνεπώς δεν τον βάρυνε κάποια αμέλεια ως προς την σύγκρουση. Την κρίση αυτή το Δικαστήριο στηρίζει στα εξής, ενόψει του κρίσιμου γεγονότος για το οποίο σφοδρώς ερίζουν οι διάδικοι, δηλαδή του ποιος εκ των δύο οδηγών παραβίασε ή όχι τον ερυθρό σηματοδότη της πορείας του

Α] Από τις καταθέσεις -ων αυτόπτων μαρτύρων στο άνω ατύχημα που ήταν εκτός της συνεπιβαίνουσας στο αυτοκίνητο του αποβιώσαντα, ... και άλλα άτομα τα οποία επέβαιναν σε δύο τρίτα αυτοκίνητα που έφθασαν συγχρόνως ή λίγο αργότερα το καθένα στον τόπο του ατυχήματος, ενώ αυτό είχε επισυμβεί πριν από ορισμένα λεπτά. Και βέβαια ενώ των περισσοτέρων απ' αυτές οι καταθέσεις συμπίπτουν για το ποιος από τους δύο οδηγούς πέρασε με κόκκινο και αυτοί αναφέρονται στον Χ, ένας ο Λ, δίδει μια διαφορετική εικόνα και αναφέρεται στον θανόντα. Η κρίση όμως του τελευταίου δεν μπορεί να γίνει πιστευτή γιατί "συγκρούεται" προς την αλληλουχία των πραγματικών περιστατικών. Και τούτο γιατί α] το αυτοκίνητο του μάρτυρα Φ προηγείτο από το αυτοκίνητο του άνω Λ και έφθασε πρώτο στον τόπο του ατυχήματος και μάλιστα ο ίδιος ο Λς καταθέτει ότι και τα αυτοκίνητα του Φ και Χ τον προσπέρασαν και γι' αυτό διέκρινε τον τύπο και το χρώμα του οχήματος του Φ [ΟΡΕL, ΑSΤRΑ ανοικτού χρώματος], β] γιατί είναι βέβαιο ότι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο του Φ ... πρόσφεραν πρώτοι τις απαραίτητες βοήθειες στην συνεπιβάτιδα ..., όπως και η ίδια καταθέτει και γ]από το γεγονός ότι ο άνω Λ αναφέρεται σε νέφος σκόνης που είδε την ώρα που επί συνέβη η σύγκρουση, γεγονός που δείχνει ότι αυτός ήταν πιο πίσω και σε ικανή απόσταση από αυτούς που τον προσπέρασαν και προφανώς το φανάρι άλλαξε, μέχρι να φτάσει από κόκκινο σε πράσινο. Η κρίση αυτή, για το ότι ο Χ προκάλεσε το ατύχημα ενισχύεται α]και από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων - πραγματογνωμόνων των εναγόντων, σε αντίθεση μ' αυτή του μάρτυρα -πραγματογνώμονα του εναγομένου, οι οποίες όλες συγκλίνουν στο ότι ο θανών α]εκινείτο με μικρή ταχύτητα, σε αντίθεση με τον Χ που εκινείτο με ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου ορίου, β]ότι εμβόλισε τον θανόντα και γ]ότι ενώ το αυτοκίνητο του ήταν βαρύτερο από του Χ το παρέσυρε λοξά και αριστερά, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη ταχύτητα την οποία στοιχειωδώς δεν ελάττωσε καν, ενόψει της διασταυρώσεως.

Μέθη Οδηγού - Άσχετος

Συνεπώς ο ισχυρισμός των αναγομένων για το ότι συνέτρεξε και κάποια συνυπαιτιότητα εκ μέρους του θανόντος σε απελθούσα σύγκρουση, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. Τέτοια συνυπαιτιότητα δεν μπορεί να αποδοθεί στον θανόντα, αν και βρέθηκε, κατά την εξέταση που έγινε στο αίμα ίου μετά το ατύχημα, βαθμός αλκοόλης σε ποσοστό 1,40 ο/οο. Και τούτο γιατί, αφού όπως αποδείχθηκε εκινείτο κανονικά και με μικρή ταχύτητα, η ύπαρξη οινοπνεύματος στο αίμα του δεν άσκησε καμμιά επίδραση στην οδήγηση και της δυνατότητας αντιδράσεως, αφού εμβολίσθηκε και δεν υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης από την πλευρά ατύχημα ενισχύεται α[και από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων - πραγματογνωμόνων των εναγόντων, σε αντίθεση μ' αυτή του μάρτυρα -πραγματογνώμονα του εναγομένου, οι οποίες όλες συγκλίνουν στο ότι ο θανών α]εκινείτο με μικρή ταχύτητα, σε αντίθεση με τον Χ που εκινείτο με ταχύτητα άνω του επιτρεπομένου ορίου, β]ότι εμβόλισε τον θανόντα και γ]ότι ενώ το αυτοκίνητο του ήταν βαρύτερο από του Χ το παρέσυρε λοξά και αριστερά, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη ταχύτητα την οποία στοιχειωδώς δεν ελάττωσε καν, ενόψει της διασταυρώσεως.

Συνεπώς ο ισχυρισμός των εναγομένων για το ότι συνέτρεξε και κάποια συνυπαιτιότητα εκ μέρους του θανόντος σε επελθούσα σύγκρουση, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. Τέτοια συνυπαιτιότητα δεν μπορεί να αποδοθεί στον θανόντα, αν και βρέθηκε, κατά την εξέταση που έγινε στο αίμα του μετά το ατύχημα, βαθμός αλκοόλης σε ποσοστό 1,30 ο/οο. Και τούτο γιατί, αφού όπως αποδείχθηκε εκινείτο κανονικά και με μικρή ταχύτητα, η ύπαρξη οινοπνεύματος στο αίμα του δεν άσκησε καμμιά επίδραση στην οδήγηση και της δυνατότητας αντιδράσεως, αφού εμβολίσθηκε και δεν υπήρχαν περιθώρια αντίδρασης από την πλευρά του, έστω και αν παρέβη διάταξη του ΚΟΚ [Α.Π. 1081/2002].

Ζώνη Ασφαλείας

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στον θανόντα προκλήθηκαν, λόγω της σύγκρουσης εξωτερικές κακώσεις αλλά η κύρια αιτία του θανάτου του ήταν η ρήξη της αορτής. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι ο θανών, κατά τον χρόνο της σύγκρουσης δεν έφερε ζώνη ασφαλείας. Από τον τρόπο όμως που επισυνέβη το ατύχημα, του εμβολισμού του παθόντος από τον εναγόμενο από την μεριά του οδηγού, του γεγονότος ότι δεν εκτινάχθηκε από την θέση του, ούτε κτύπησε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, δεν αποδείχθηκε ότι θα αποφεύγετο ο θανάσιμος τραυματισμός του και συνεπώς δεν είχε καμμιά ουσιώδη επιρροή στην επέλευση και στην έκταση του τραυματισμού του και καθιστούσε χωρίς αξία την λειτουργία της ζώνης ασφαλείας, η οποία προστατεύει κυρίως σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, όπως βεβαιώνουν και οι μάρτυρες πραγματογνώμονες. [βλ. Ε.Α. 1579/1991 Τραπ. Νομ. Πληρ.]. Ενόψει αυτών πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος ο ισχυρισμός των εναγομένων για το ότι ο θανών ήταν συνυπαίτιος για τον ως άνω θάνατό του, κατ' άρθρο 300 Α.Κ.".

'Ετσι όπως έκρινε το εφετείο, διέλαβε στην απόφαση του αναφορικά με το κρίσιμο και ουσιώδες ζήτημα της συνδρομής των προϋποθέσεων για την θεμελίωση αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναιρεσείοντος, κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου του, για το τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο Ζ, συγγενής των τεσσάρων πρώτων αναιρεσιβλήτων, όπως και της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της, ως άνω, υπαίτιας συμπεριφοράς του και του επελθόντος θανατηφόρου αποτελέσματος, πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες από τις οποίες είναι εφικτός ο έλεγχος της ορθής ή όχι εφαρμογής των διατάξεων που εφαρμόστηκαν. Συγκεκριμένα, αναφέρονται όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία συγκροτούν την αμελή συμπεριφορά του αναιρεσείοντος η οποία συνίσταται στο ότι αυτός ; εκινείτο με ταχύτητα ανωτέρα της επιτρεπομένης ( 90 χιλ.), δηλ μεταξύ 120 και 130 χιλ. και ενώ έπρεπε να ακινητοποιήσει το όχημα του γιατί ο σηματοδότης της πορείας του έδειχνε γι αυτόν ερυθρό φως αν και προφανώς είχε ειδοποιηθεί προς τούτο από προηγούμενο σηματοδότη που ήταν πριν από την πορεία του εν τούτοις δεν ανέκοψε την μεθ' ης έβαινε ταχύτητα και ούτε εστάθμευσε αλλά συνέχισε ανεπίτρεπτα με την Ίδια ταχύτητα με αποτέλεσμα να επιπέσει επί του αντιθέτως κινουμένου αυτοκινήτου του αποβιώσαντος __. Επίσης, αναφέρονται και όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του θανατωθέντος και συγκεκριμένα ότι αυτός εκινείτο κανονικά με ταχύτητα 40 -50 χιλ. και εισήλθε στη διασταύρωση επί της οποίας συγκρούστηκαν τα αυτοκίνητα όταν οι σηματοδότες είχαν γι αυτόν πράσινο φως . Επίσης, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς την οποιαδήποτε αντίφαση διευκρινίζεται γιατί δεν υπήρξε αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του γεγονότος ότι στο αίμα του θανόντος ανιχνεύτηκε ποσότητα αλκοόλης σε ποσοστό 1,40ο/οο και του ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας με το θανατηφόρο ατύχημα με τις παραδοχές ότι ο θανών δεν υπέπεσε σε καμία άλλη παράβαση η οποία να έχει σχέση με την σύγκρουση και ότι αυτή ήταν τόσο σφοδρή ώστε η ζώνη ασφαλείας να είναι αδύνατον να αποτρέψει ή να περιορίσει τα επιζήμια αποτελέσματα της. Οι αιτιάσεις, που προβάλλονται από τον αναιρεσείοντα τόσο για την θεμελίωση του πρώτου λόγου της αναίρεσης, με τον οποίο αποδίδεται η πλημμέλεια από το άρθρο 559 αρίθμ. 19 Κ.Πολ.Δ, όσο και του δεύτερου, με τον οποίο αποδίδεται η πλημμέλεια από το άρθρο 559 αρίθμ. 8, αναφέρονται σε σφάλματα κατά την εκτίμηση των αποδείξεων και σε επιχειρήματα για την στήριξη της άποψης του αναιρεσείοντος, ότι ο θανών ήταν εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και το Εφετείο κατέληξε σε διαφορετική κρίση κατόπιν εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων που προσκομίστηκαν, με συνέπεια με αυτές να μην ιδρύονται οι ανωτέρω λόγοι της αναίρεσης οι οποίοι είναι απαράδεκτοι και απορριπτέοι.

Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων, λόγω της ήττας του (άρθρ. 176, 183 Κ.Πολ.Δ.), όπως στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 31 Μαρτίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της 1820/2005 απόφασης του Εφετείου Θεσ/κης.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσιβλήτων τα οποία ορίζει στο ποσόν των δύο χιλιάδων εφτακοσίων ( 2.700 ) ευρώ.
Κρίθηκε

ΠΗΓΗ: WWW.ESD.GR - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

CONTACT FORM

Joomla forms builder by JoomlaShine

Traffic accident compensation: €900K in First Instance, €340K in the Court of Appeal

14-05-2020

The Single Member Court of Appeal of Patras found the Municipality of Patras solely responsible for the accident that occurred on June 15, 2016, during which a twenty-five-year-old student was...

Car crash: confirm who the driver was.

04-01-2019

The definition of who was ultimately the driver in a car is not always clear. There are cases where the driver is ejected out of the vehicle and the co-driver...

Accident Injury Claims: the multi-vehicle case

06-11-2017

  Almost one-third of car accidents in the US involve multi-vehicle accidents, otherwise referred as multi-vehicle collisions or pile-ups. This may involve cars, trucks, motorcycles, travel trailers all crashing into each other...

Accidents at work: when the employee reimburses employer!

15-07-2016

Two Greek Supreme Court decisions create legal precedents and recognize shared responsibility to an employee and provided the option to compensate the employer for damages caused due to an accident...

Non-material damage vs. Pain and suffering in Greece

30-10-2015

Non-material damage or Moral damage or Non material Harm and Pain and suffering or Mental anguish or Mental Distress or Pretium Doloris are concepts that are often confused.Although they have...

Compensation from Insurance Guarantee Fund

03-08-2015

It seems that the plenum of the Supreme Court will eventually determine the amount of damages granted to the relatives of victims of uninsured cars. This compensation is provided by...

Lack of helmet. Contributory negligence?

09-05-2015

In several decisions the Greek courts have refused to attribute co liability ( therefore reducing the compensation to be paid) to the motorcycle passenger who rode without wearing a helmet...

Taxation of compensation from car accident

27-04-2015

The compensation stipulated by a court or agreed out-of-court consists of many different amounts associated with different causes. There are frequently asked questions about what really applies and in this...

Motorcycle accident and co-liability

19-04-2015

A main theme in claiming damages from a traffic accident is the attribution of co-liability to another part. The "ideal" case where it is totally clear whose fault it is...

Tires: Burst – Vehicle Diversion

09-04-2015

The jurisprudence of the Greek Courts has held that the burst of a tyre which results in a car getting out of of its normal course does not constitute a...

Traffic accident with vehicle not clearly uninsured.

04-03-2015

There are traffic accidents involving a vehicle for which there is documented disagreement between the insurance and the owner whether there is valid insurance coverage or not. The insurance could...

Co-responsible the co-driver if aware that the driver is drunk

05-02-2015

By 30% in the case of a traffic accidentThe co-driver who knows that a driver is drunk and nevertheless accepts to board, shares the responsibility by 30% in the case...

Traffic Accidents in Greece with Uninsured, Stolen or Hit & Run drivers.

26-12-2014

It can be traumatic enough to be involved in a Road Accident but if the person at fault for the accident turns out not to be insured to drive the...

Reconstructing a Pedestrian-Car Accident

03-12-2014

The July 2014 issue of Plaintiff Magazine discussed the usual evidence and injury issues related to pedestrian-car accidents. The article brings to light the litigation stages at which an expert...

Fewer deaths from traffic accidents in 2014.

03-12-2014

Greece has the highest percentage of traffic accidents in Europe. Although fewer than 600 people are estimated to have lost their lives in traffic accidents in Greece in 2014, a...

Compensation 550,000 for accident due to illegal outdoor advertising sign

27-11-2014

Fine of 550,000 euro to be paid by the Greek StateSupreme Court did justice to the relatives of a 18 year old who died in a car which crashed due...

Επιθετική Οδήγηση

20-10-2014

Επιθετική ΟδήγησηΑπερίσκεπτη οδήγηση είναι όταν κάποιος οδηγεί χωρις να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, με εσκεμμένη αδιαφορία για την ασφάλεια και με πλήρη γνώση ότι αυτός ο τρόπος οδήγησης μπορεί να...

Τα τροχαία μας κοστίζουν 3 δισ. ευρώ ετησίως!

17-10-2014

Σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμά το ετήσιο κοινωνικοοικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο οποίος με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Όπως σημειώνει...

Guild in crash during overtaking.

17-10-2014

Each case is unique and the experts that will called upon to express their opinion on the events will play a major role. In a case of a motorcycle that was...

Ποιοί από την οικογένεια δικαιούνται αποζημίωση.

14-10-2014

Σε περιπτωση θανάτου ο νόμος ορίζει μέσω του άρθρου 932, εδάφιο 3 του Αστικού Κώδικα ότι η οικογένεια του θύματος μπορεί να λάβει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Τι ισχύει όμως...

Monetary limit of liability of the insurance.

14-10-2014

Many victims of accidents wonder what is the monetary limit of liability of the insurance of the vehicle that caused their injury. In principle the responsibility of the insurance is...

Traffic accident abroad. In which court will you turn to?

14-10-2014

Increasingly many Greeks are traveling abroad with their cars. It is not unlikely for a traffic accident to happen in these trips. Amicable settlement covers several cases of damage. But in...

Τροχαίο από οδηγό με δίπλωμα που έληξε.

14-10-2014

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που σας χτυπήσει όχημα του οποίου ο οδηγός δεν έχει ανανεώσει την ισχύ του διπλώματος του; Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάποιος ειδικός θα πρέπει να...

Oil on the road. Responsibility of the Greek State?

13-10-2014

The State and its institutions are indeed responsible for warning of oils on the road as well as undertaking the necessary steps to regulate traffic and cleaning. If necessary, they...

Τροχαίο ατύχημα σε περιοχή έργων.

13-10-2014

Η σήμανση των οδών κατα την διάρκεια των έργων ειναι πολύ σημαντική. Ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας που η ορατότητα ειναι περιορισμένη. Η υπεύθυνη εταιρεία για τη εκτέλεση των...

 


slog3
slogan2

Search